maatalousyrittäjät
Siilaisen palvelukeskus

työterveyshoitaja
Anja Ryhänen

013 330 2711
anja.ryhanen@siunsote.fi

 


maatalousyrittäjät
Tikkamäen palvelukeskus

työterveyshoitaja
Hanne Timonen
013 330 2711

hanne.timonen@siunsote.fi

 


Työterveyshuolto-sopimus:
Lue lisää

Työterveyslaitos:
www.ttl.fi/maatalous

Mela:
Työhyvinvointi

 

MAATALOUSYRITTÄJÄT

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

Maatalousyrittäjä on itse yrityksensä tärkein voimavara. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tehtävänä on auttaa yrittäjää ylläpitämään ja parantamaan työkykyään, ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja tapaturmia sekä ohjata tarvittaessa kuntoutukseen. Työterveyshuoltoon liittyminen on maatalousyrittäjille vapaaehtoista. Työterveyshuollon palveluiden hyödyntäminen on osa tilan laatujärjestelmää. Työterveyshuoltosopimus tehdään jokaisen työterveyshuoltoon liittyvän yrittäjän kanssa, toimintasuunnitelma voi olla tilakohtainen.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon prosessi

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto on jatkuvaa toimintaa ja vaatii moniammatillista osaamista. Työterveyshuollon toiminnan lähtökohtia ovat maatilakäynti ja terveystarkastus. Näiden perusteella suunnitellaan työterveyshuollon ja maatilayrityksen välistä toimintaa. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Ehkäisevä työterveyshuolto

Ehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvat toiminnan vuotuinen suunnittelu, työoloselvitykset, terveystarkastukset sekä tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus.

Työoloselvitykset

  • tilakäynnin ja työolohaastattelun avulla kartoitetaan työolot, arvioidaan työn kuormittavuus, tapaturmariskit ja terveydellisesti merkittävät altistumiset sekä tehdään toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutumista seurataan
  • tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon liittyvälle tilalle ja tämän jälkeen neljän vuoden välein, tarvittaessa useamminkin esimerkiksi työolojen muuttuessa
  • ohjataan ja neuvotaan yrittäjää vaikuttamaan työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä opastetaan ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa
  • tilakäynnin tekevät työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija, tarvittaessa työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri osallistuvat tilakäynnille
  • tilakäyntien välillä työolot käydään läpi keskustelemalla niistä terveystarkastusten yhteydessä.

Terveystarkastukset

  • tehdään 1–2 vuoden välein
  • työterveyshoitaja tekee terveyden peruskartoituksen tutkimalla ja haastattelemalla, määrää tarvittavat laboratoriotutkimukset ja antaa tietoa työhön liittyvistä terveydellisistä tekijöistä
  • työterveyslääkärille ohjataan, jos on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, työkykyyn vaikuttavia sairauksia, erityinen sairastumisen vaara työssä tai tarvetta kuntoutusarvioon
  • annetaan suullinen palaute ja tehdään kirjallinen terveyssuunnitelma.


Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada työterveyshuollosta yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Työterveyspainotteinen sairaanhoito on osa kokonaisvaltaista työterveyshuoltoa. Sairauksien ja tapaturmien hoitotiedot täydentävät terveystarkastuksista ja työoloselvityksistä saatavia tietoja.

Yhteistyöryhmä

Työterveysyksikön koolle kutsuman maatalouden työterveyshuollon yhteistyöryhmän toiminta on työterveyshuoltolaissa tarkoitettua yhteistoimintaa työnantajan, työntekijöiden ja työsuojelun välillä. Ryhmä kokoontuu vuosittain joko kerran tai kahdesti. Ryhmään kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltotiimi, tilakäynneillä toimiva maatalouden asiantuntija ja maatalousyrittäjiä sekä Melan paikallistahon, maatalouslomituksen ja työterveysyksikön johdon edustukset. Ryhmään voi kuulua myös Maaseudun tukihenkilöverkon edustaja. Kokouksiin voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita, esimerkiksi kunnan maaseutusihteeri tai eläinlääkäri, ja tarvittaessa Kelan edustaja.

Ryhmän tärkeimpinä tehtävinä on olla työterveyshuollon tukena suunnittelemassa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa, seurata toimintaa, tiedottaa palveluista ja järjestää teemapäiviä. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon vuosisuunnitelmassa tarkastellaan seuraavan vuoden tilakäyntejä ja terveystarkastuksia, työkykyä ylläpitävää toimintaa, ensiapukoulutuksen järjestämistä ja muuta mahdollista toimintaa. Yhteistyöryhmän kautta maatalousyrittäjät voivat vaikuttaa palveluihinsa.

Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset maatalousyrittäjille

Maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvalla MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvausta itselleen järjestämänsä työterveyshuollon ja sen yhteydessä toteutetun yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista. Korvaamisen perusteena ovat Kelan vahvistamat yrittäjäkohtaiset vuotuiset laskennalliset enimmäismäärät, jotka määritellään erikseen ehkäisevään työterveyshuoltoon ja sairaanhoitoon.

Sairausvakuutuslain mukainen Kelan korvaus on 50 % hyväksyttävistä ehkäisevän työterveyshuollon (tilakäynnit, työolohaastattelut, terveystarkastukset tutkimuksineen, neuvonta ja ohjaus sekä ensiapuvalmius) kustannuksista. Ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa. Työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista korvataan 50 %. Työterveyshuoltona toteutetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä on, että samat työterveyshuollon ammattihenkilöt hoitavat ehkäisevän toiminnan ja sairaanhoidon, ja että niistä on laadittu sopimus ja toimintasuunnitelma.

Kunnallinen työterveyshuollon palveluntuottaja perii maatalousyrittäjältä työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista omavastuuosuuden ja hakee jäljelle jäävistä kustannuksista Kelalta korvausta tilitysmenettelyllä. Yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajan kustannuksista maatalousyrittäjä hakee itse Kelalta korvausta, samoin kuin maatilalle hankittujen työterveyshuollon tarpeelliseksi katsomien ensiapuvälineiden kustannuksista ja työterveyshuoltoon liittyvistä matkakustannuksista.

Sekä kunnallisen että yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajan tekemien tilakäyntien ja työolohaastattelujen kustannukset korvataan valtion varoista Kelan vuosittain määrittämään yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään saakka. Toimintasuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen kuuluvat tähän korvattavaan osuuteen.

Kustannusten korvaamisesta saa lisätietoa internetistä www.kela.fi/tyonantajat – yrittäjien työterveyshuoltoa käsitteleviltä sivuilta.

Työterveyshuollon kustannukset ovat maatalousyrittäjälle tuotantokustannuksina vähennyskelpoisia maatalousverotuksessa. Työterveyshuoltoon kuuluva maatalousyrittäjä saa työajan MATA-vakuutusmaksusta 20 %:n alennuksen, kun vastaanottaa tarjotun tilakäynnin vähintään neljän vuoden välein.

Lisätietoa

Maatalousyrittäjien työterveyshoitajat:

Siilaisen palvelukeskus

työterveyshoitaja
Anja Ryhänen
013 330 2711
anja.ryhanen@siunsote.fi

Tikkamäen palvelukeskus

työterveyshoitaja
Hanne Timonen
013 330 2711
hanne.timonen@siunsote.fi

 


Tietoa työterveyshuoltosopimuksesta

Työterveyslaitoksen sivut maatalousyrittäjille: www.ttl.fi/maatalous

Mela: Työhyvinvointi